کشاورزی و محصولات ازگیل کالا

تفاوت محصولات ارگانیک ، سالم و طبیعی

ارگانیک-سالم-طبیعی

تفاوت محصولات ارگانیک ، سالم و طبیعی

در حقیقت هر سه نوع این محصول یعنی ارگانیک ، سالم و طبیعی محصولات با کیفیتی هستند
و برای سلامتی انسان بسیار مفید و ضروری است و درجه استفاده از مواد شیمیایی و مواد نگهدارنده
در این محصولات بسیار پایین است و در حقیقت درجه ارگانیک بودن این محصولات در محصولات ارگانیک
90 تا 100 درصد است و در محصولات طبیعی و سالم کمی کمتر است و به طور علمی می توان
این محصولات را به سه قسمت زیر تقسیم کرد:

1- محصولات ارگانیک

محصولات ارگانیک ماحصل بکارگیری استاندارد های داوطلبانه زیست محیطی هستند. دقت داشته
باشیم که ارگانیک در چهارچوب استاندارد های زیست محیطی قرار دارد که مهمترین هدف آن حفظ
و پایداری خاک و ارزش های اکوسیستمی است. بنابراین کشاورزی ارگانیک، نظام زراعی است
مبتنی بر مدیریت اکوسیستم، متمرکز بر حاصلخیزی خاک و سلامت گیاه و عدم مصرف مواد شیمیایی
مصنوعی که این نظام با شرایط اجتماعی، اقتصادی منطقه ای و محلی سازگار است. در سطح فراتر از
کشاورزی ارگانیک، کشاورزی بیودینامیک تعریف می شود که شامل ابعاد روحانی با ساختار ریتم های
کیهانی، نیروی حیاتی، کیفیت، تدارکات بیودینامیک، موجود زنده مزرعه می شود تمام فرآیند تولید،
فرآوری،بسته بندی، نگهداری، حمل و نقل، شرایط کاری، شرایط اجتماعی و عرضه و برچسب گذاری
این محصولات، تحت کنترل و پایش یک نظام گواهی و استاندارد معتبر ارگانیک است. این محصولات
دارای کیفیت، طعم طبیعی و خوب و فاقد هرگونه مواد شیمیایی مصنوعی و باقیمانده عناصر و فلزات
و مواد مضر هستند.

2- محصول سالم

محصولی است که ضوابط سه گانه الزامی (استاندارد سه گانه) در تولید محصولات غذایی را رعایت
کرده است. محصول سالم، تحت کنترل استاندارد های الزامی و اجباری کیفیت غذایی در کشاورزی
قرار دارند. این محصولات دارای حد مجاز باقیمانده آفت کش، عناصر، فلزات و سموم ماحصل اعمال
استاندارد ها و برنامه های مدیریتی بر اساس معیارهای مشخصی مانند کدکس، ADI، NRL و …
هستند.

3- محصول طبیعی

محصول طبیعی، محصولات تحت پوشش نظام پایش و گواهی با عنوان موقعیت جغرافیایی هست.
این محصولات عاری از بقایای مواد شیمیایی مصنوعی و حاصل تولید در مناطق وحشی، طبیعی و
دست نخورده (از نظر ورود تکنولوژی بیرونی) مانند مراتع، جنگل ها، دیمزارها و یا مزارع مشخصی
هستند که به دلیل شرایط خاص اقلیم و اکولوژی منطقه در طول سالهای متعدد و به صورت سنتی،
در تولید آنها از هیچ گونه نهاده های شیمیایی استفاده نشده است.